شهرداری فریدونشهر درنظر دارد از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱ جدولبندی و پیاده روسازی پارک سراب هزینه تقریبی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال را از طریق استعلام بها به پیمانکاران واجد الشرایط واگذار نماید ….

فهرست