آگهی استعلام بهاء

(لکه گیری و ترمیم ترانشه ها به صورت دستی)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۴۰۰

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

احتراما به استناد مجوز شماره     ۱/۶    مورخ   ۱۴۰۲/۰۱/۱۴  شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ، اجرای لکه گیری و ترمیم ترانشه های آسفالتی و خاکی در سطح شهر فریدونشهر  را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ  ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ از طریق سامانه ستاد می باشد.  اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰) در صورت عدم عدم دریافت ضمانت نامه یا واریز وجه به پاکت های دریافتی هیچ گونه ترتیب اثر داده نمی شود.

موضوع مناقصه :

عبارت است از لکه گیری و ترمیم ترانشه ها شامل زیرسازی نوارهای حفاری ، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر

 

پیمانکار موظف است ضمن خواندن دقیق موارد فوق نسبت به استعلام قیمت اقدام نماید.

تعهدات پیمانکار :

 1. برش و تخریب آسفالت فرسوده ( پیمانکار می بایست تمامی آسفالت های فرسوده را تخریب نموده و به محل مشخص شده توسط شهرداری انتقال دهد.)
 2. حفاری و برداشت خاک نامرغوب و نخاله برداری به صورت دستی و مکانیزه به حجم تقریبی ۲۲۰۰۰ مترمربع درمحل نوارهای حفاری به تشخیص دستگاه نظارت و حمل مصالح تخریبی حاصله به محل تخلیه نخاله در محل های مشخص شده توسط شهرداری.
 • تهیه ، حمل ، آبپاشی و کوبش لایه اساس تا ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به صورت دستی در محل لکه ها و نوارهای حفاری به تشخیص دستگاه نظارت .
 • حمل و اجرای لکه گیری آسفالت به صورت دستی شامل : کاتر زنی و جاروکشی و پاکسازی سطح زیر کار –حمل قیر mc تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان ۱.۲ کیلوگرم در هر متر مربع توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی – حمل آسفالت تا پای کار ( از محل تولید یا هر محل دیگری که دستگاه مظارت مشخص نماید) و پخش و کوبش با غطلک موتوری تا تراکم ۱۰۰ درصد به ضخامت ۷ سانتی متر در صورت انجام ندادن هر یک از موارد فوق کارفرما نسبت به کسر بها از مبلغ با توجه به درصد بندی اقدام خواهد نمود. .
 • پیمانکار بایستی محل های موجود را قیرپاشی نموده و پس از اجرای آسفالت دور تمامی محل ها را قیرپاشی نماید در غیر اینصورت هیچ گونه پرداختی توسط کارفرما انجام نمیگیرد.
 • پیمانکار موظف به رعایت و اجرای کلیه مقررات ایمنی و حفاظتی جهت دستگاه ها و پرسنل خود خواهد بود و هرگونه مسئولیت جانی و مالی در این مورد متوجه پیمانکار می باشد. بدیهی است تهیه و تامین کلیه لوازم و وسایل ایمنی و حفاظتی برای پرسنل به عهده وی و هزینه وی می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این رابطه ندارد.
 • چنانچه در اثر سهل انگاری پیمانکار و یا عدم اجرای تدابیر حفاظتی ، زیانی به ابنیه ، تجهیزات و سایر اموال کارفرما و ارگان های دیگر و اشخاص ثالث وارد آید مسئولیت رفع آن طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت به عهده پیمانکار بوده و در صورت قصور پیمانکار جهت رفع خسارات احتمالی وارده کارفرما می تواند خود نسبت به رفع آن اقدام و هزینه آن را به اضافه ۱۵% از مطالبات و یا سپرده وی کسر نماید.
 • پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت ، ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت برنامه ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر جهت انجام کار تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار ، اجرای عملیات موضوع پیمان در هر یک از محل های تحویل داده شده بیش از سه روز کاری به تاخیر بیفتد ، کارفرما می تواند راسا نسبت به اجرای کار در آن محل اقدام و هزینه های مربوط را با احتساب ۱۵% بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.
 • کلیه زیرسازی ها در معابر باید به گونه ای باشد که پس از اتمام عملیات ( یا قبل از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت ) در حین تردد وسایل نقلیه عبوری صدمه ای وارد نشود و علائم هشدار دهنده استاندارد در شب نیز در محل نصب گردد. در غیر اینصورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسیله نقلیه به عهده پیمانکار خواهد بود.
 • مسئولیت ایمنی کار برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در موقع اجرای کار می بایست نسبت به نصب تابلو «کارگران مشغول کارند » و نصب علائم دیگر جهت تأمین ایمنی شهروندان اقدام نماید. و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگوست.
 • پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 • پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 • تهیه ماشین آلات و ادوات مطابق با نیاز و اجرای کار و با نظر کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.
 • دوره تضمین حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به مدت ۲ سال می باشد.
 • به این پیمان هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمی گیرد و پیشنهاد دهنده با در نظر گرفتن این موارد نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نماید.

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

 

 

ردیف

شرح عملیات

 

 

واحد کار مقدار مبلغ پیشنهادی واحد مبلغ پیشنهادی کل
۱ تهیه مصالح و اجرای زیر سازی ، حمل خاکهای مازاد و خاکریزی با مصالح اساس در هر لایه به ضخامت ۱۰ سانتی متر به همراه تامین رطوبت بهینه و تراکم ۱۰۰ درصد . مترمربع ۱۰۰۰۰

 

۲

حمل و پخش آسفالت ،  mc به صورت دستی و کوبیدن با غلطک های استاندارد و قیر پاشی دور کار

 

 

تن ۱۳۰۰
۳ تهیه مصالح اندود نفوذی mc با قیر محلول کیلوگرم ۱۰۰۰۰

 

۴

آماده سازی محل نوار حفاری شامل ( کاتر زنی اطراف محل حفاری ، کندن مجدد نوار حفاری در عمق بازسازی متناسب با مسیر موجود ، آبپاشی و کوبیدن بستر با تراکم ۹۵ درصد) متر مربع ۳۰۰۰
فهرست