آگهی استعلام بهاء

(ساماندهی مسیل رودخانه و دیوار سازی مسیر چشمه لاک‌پشتی)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۴۰۸

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

احتراما به استناد مجوز شماره ۲۴۰/۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ، اجرای ساماندهی مسیل رودخانه و دیوار سازی مسیر چشمه لاکپشتی  را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ از طریق سامانه ستاد می باشد. اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ  ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰)

موضوع مناقصه :

ساماندهی مسیل رودخانه و دیوار سازی مسیر چشمه لاکپشتی 

تعهدات پیمانکار :

 1. تهیه کلیه مصالح مصرفی شامل سنگ لاشه و سیمان و آب برعهده پیمانکار می باشد.
 2. پیمانکار بایستی با تامین نیروی کافی و ماهر و ماشین آلات مورد نیاز در اسرع وقت عملیات اجرایی را تکمیل و نسبت به تحویل موقت پروژه اقدام نماید.
 3. حمل کلیه مصالح مصرفی بر عهده پیمانکار بوده و بابت حمل هیچ گونه پرداخت اضافی انجام نمی گردد.
 4. سیمان مصرفی مورد استفاده باید از نوع تیپ ۲ ضد سولفات باشد.
 5. بتن مورد استفاده باید از نوع آماده یا اختلاط در محل با دستگاه خلاطه انجام گردد. اختلاط با دست یا با هر نوع وسیله مکانیکی به هیچ وجه مجاز نمی باشد و در صورت اجرا هیچ گونه پرداختی توسط کارفرما انجام نمی گردد.
 6. مقاومت بتن مصرفی جهت اجرای دیوار سنگی ۲۱ مگا پاسگال در نظر گرفته شده است که در حین اجرای کار نمونه آزمایش از بتن مصرفی انجام می گردد.رعایت کلیه موارد نشریه ۵۵ و نشریه ۹۰ الزامی است.
 7. کلیه شرکت کنندگان بایستی تمامی موارد فوق را در نظر گرفته و نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام فرمایند.
 8. مسئولیت ایمنی کار برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار در موقع اجرای کار می بایست نسبت به نصب تابلو «کارگران مشغول کارند » و نصب علائم دیگر جهت تأمین ایمنی شهروندان اقدام نماید. و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگوست.
 9. پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 10. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 11. تهیه ماشین آلات و ادوات مطابق با نیاز و اجرای کار و با نظر کارفرما برعهده پیمانکار می باشد.
 12. نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 13. مدت اجرای پیمان یک ماه میباشد رعایت برنامه زمانبندی ارائه شده توسط کارفرما الزامی و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد
 14. پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 15. تامین سوخت و روغن و … خوروها بر عهده پیمانکار می باشد.
 16. تامین غذا و نیز ایاب و ذهاب راننده کامیون ها بر عهده پیمانکار می باشد.
 17. چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 18. دوره تضمین حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به مدت ۲ سال می باشد.
 19. شرکت کنندگان پس از برنده شدن می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان نسبت به اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماید.
 20. کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 21. هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و صورت وضعیت توسط پیمانکار با تایید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
 22. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 23. کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
 24. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

ردیف شرح عملیات واحد کار مقدار مبلغ پیشنهادی واحد مبلغ پیشنهادی کل
۱ تهیه مصالح و بنایی با سنگ قواره و ملات ماسه سیمان با مقاومت مشخص شده در توضیحات در دیوارمطابق وضع موجود و نماسازی به شکل موزاییکی دو طرف و بندکشی با ملات ماسه‌بادی و سیمان ۱:۴ دو طرف شامل ( تهیه ، حمل و اجرای دیوار سنگی با سنگ و بند کشی مربوطه )    متر مکعب ۱۵۰
فهرست