آگهی استعلام بهاء

(اجرای خاکبرداری طرح اقدام ملی مسکن و خاکبرداری جاده خروجی از کشتارگاه تا میدان راهداران)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۳۳۰

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

احتراما به استناد مجوز شماره ۱۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شورای اسلامی فریدونشهر این شهرداری در نظر دارد ،اجرای خاکبرداری طرح اقدام ملی مسکن و خاکبرداری جاده خروجی از کشتارگاه تا میدان راهداران را به صورت پیمانی طبق مشخصات فنی و دستور کار ناظر تا مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل منابع داخلی و سایر منابع شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ  ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ از طریق سامانه ستاد می باشد. اخذ ضمانت نامه بانکی به مبلغ  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا واریز مبلغ مذکور به حساب سپرده شهرداری ( شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰)

موضوع مناقصه :

اجرای خاکبرداری طرح اقدام ملی مسکن و خاکبرداری جاده خروجی از کشتارگاه تا میدان راهداران

تعهدات پیمانکار :

پیمانکارن محترم ضمن مطالعه کامل موارد مندرج در این استعلام نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نمایند . در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در پیشنهاد قیمت هیچ گونه مسئولیتی متوجه این شهرداری نمی باشد.

 1. تامین کامیون مورد نیاز همراه با راننده جهت حمل مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.
 2. تامین سوخت و روغن و… خودروهای بند ۱ بر عهده پیمانکار می باشد.
 3. تامین غذا و نیز ایاب و ذهاب رانندگان بر عهده پیمانکار می باشد.
 4. مالک و راننده دستگاههای موضوع قرارداد در هنگام کار می بایست کلیه مسائل ایمنی را رعایت نموده و چنانچه هرگونه حادثه ای (از جمله خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث) رخ دهد شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار پاسخگو میباشد.
 5. تامین لودر همراه با راننده جهت بارگیری بر عهده پیمانکار می باشد.
 6. کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.
 7. پیمانکار موظف به رعات برنامه و دستورالعمل ابلاغی شهرداری می باشد.
 8. پرداخت تمامی خسارتهای ناشی از بروز حوادثی که ناشی از قصور پیمانکار می باشد به عهده پیمانکاراست.
 9. پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد و دستورات کتبی کارفرما را برعهده دارد.
 10. نگهبانی و حراست از تجهیزات و ماشین آلات پیمانکار برعهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.
 11. مدت زمان اجرای پروژه ۱ ماه می باشد و به تشخیص کارفرما تعدادگروه های کاری باید متناسب با نیاز افزایش یابد.
 12. پیمانکار موظف به اجرای موضوع قرارداد طبق دستور کار شهرداری است.
 13. چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .
 14. دوره تضمین حسن انجام کار از تاریخ تحویل موقت به مدت یک سال می باشد.
 15. کلیه کسورات قانونی مانند بیمه ، مالیات ، عوارض و غیره از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
 16. کارفرما میتواند حداکثر معادل ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دفتر فنی شهرداری از مبلغ پیمان کسر یا اضافه نماید.
 17. هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و صورت وضعیت توسط پیمانکار با تایید دفتر فنی پرداخت خواهد شد.
 18. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات آزاد بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر رسیده و یا مخدوش و ناخوانا یا مبهم باشد ترتیب اثری داده نمی شود.
 19. شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارمندان دولت را بنمایند.
 20. شرکت کنندگان پس از برنده شدن می بایست معادل ۱۰ درصد مبلغ کل پیمان نسبت به اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات اقدام نماید.
 21. نقشه بردار کارفرما با حضور پیمانکار یا نماینده قانونی وی نسبت به برداشت محل مورد نظر جهت محاسبه احجام اقدام می نماید.

اجرای خاکبرداری طرح اقدام ملی مسکن و خاکبرداری جاده خروجی از کشتارگاه تا میدان راهداران

قیمت پیشنهادی:

از شرکت / پیمانکار:

با سلام و احترام

بدینوسیله پس از بررسی شرایط عمومی و خصوصی پیوستی و با مطالعه دقیق و بازدید از محل آخرین قیمت پیشنهادی طبق جدول ذیل اعلام و هیچ گونه اعتراضی نسبت به آن نخواهم داشت.

 

ردیف شرح عملیات واحد کار مقدار مبلغ پیشنهادی واحد مبلغ پیشنهادی کل

۱

 

خاکبرداری با توجه به جنس خاک موجود و حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده فاصله حمل تا ۱کیلومتر باشد. متر مکعب ۲۰۰۰۰

۲

 

حمل مواد حاصل عملیات خاکی با خاک های توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۱ کیلومتر تا ۵ کیلومتر باشد. متر مکعب ۲۰۰۰۰

در صورت وجود هرگونه اشکال یا سوال با شماره ۰۹۱۳۲۷۱۷۸۳۶ تماس حاصل فرمایید.

فهرست