در جریان باشید/ اجرای لکه گیری و ترمیم ترانشه در سطح شهر                                                                                                 ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
درصد پیشرفت پروژه:

۲۸ خرداد۱۰۰%
۱۰۰%

☎️پاسخگوی مطالبات شما شهروندان گرامی هستیم.

فهرست