آگهی مزایده

( اجاره واحد تجاری شماره ۵ جنب تالار شهروند)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۶۱۹۳

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۵۴/۶ مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک باب مغازه را از طریق مزایده و شرایط مطروحه به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.

محل و قیمت پایه اجاره

واحد تجاری شماره ۵ واقع در فریدونشهر – جنب تالار شهروند  به مساحت ۵۷ مترمربع با اجاره بهای پایه ماهیانه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری ، هر ماه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

موضوع مناقصه :

اجاره واحد تجاری شماره ۵ جنب تالار شهروند

شرایط  مناقصه :

۱-کلیه هزینه های مربوط به محل اجاره اعم از : آب – برق  – گاز و غیره بر عهده اجاره گیرنده خواهد بود .

۲-متقاضیان باید مبلغ ۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال ( معادل ۵% قیمت پایه ) را بعنوان سپرده  به شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

تبصره : وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط ، در غیر اینصورت عودت خواهد شد .

۳-اجاره گیرنده در صورت واردآمدن هرگونه خسارتی باید از عهده خسارت برآید .

۴-اجاره گیرنده متعهد به رعایت کلیه قوانین و روابط موجر و مستاجر میباشد .

۵-اجاره گیرنده  باید در در پایان هر ماه مبلغ اجاره بهاء را به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی واریز نماید .

۶-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند .

۷-متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در دو پاکت الف وب بشرح ذیل تا روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ به دبیرخانه شهرداری فریدونشهر ارائه نمایند .

پاکت الف ) شامل فیش سپرده و آگهی مزایده امضاء شده پاکت      ب ) پیشنهاد قیمت

۸-پیشنهادات رسیده در روز پنج شنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ در جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری واریز و قرائت خواهد شد .

۹-به پیشنهادات مخدوش ، ناخوانا ، مبهم و تاریخ گذشته ترتیب اثری داده نمیشود .

۱۰-از اجاره گیرنده ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و دوازده فقره چک هنگام  عقد قرارداد برای اجاره واحد تجاری اخذ خواهد شد .

۱۱-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود .

                                                                                   

                                                 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست