آگهی مزایده نوبت اول

(سنگ شکن)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۱/۱۱۹۵۴

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

شهرداری فریدونشهر به استناد  مجوز شماره ۱۷۲/۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ شورای اسلامی شهر فریدونشهر و رأی هیات انطباق به شماره ۲۰۴۵/۱۹۵۱۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ در نظر دارد بهره برداری از سنگ شکن و مجموعه تولید شن و ماسه  خود را با مشخصات مشروحه زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای توانایی مالی وفنی مناسب جهت شرکت در مناقصه را دارند دعوت به عمل می آید جهت ارائه قیمت پیشنهادی به شهرداری  مراجعه و ضمن اخذ مدارک شرکت در مزایده  اقدامات لازم را برابر مقررات در مهلت قانونی معمول نمایند .

۱- موضوع مزایده :

اجاره سنگ شکن و مجموعه تولید شن و ماسه شهرداری فریدونشهر مطابق وضع موجود که به رویت متقاضی رسیده است ( با اعمال شرایط ضمن عقد مندرج در اسناد قرارداد مربوطه)

۲- مدت اجاره : مدت اجاره از زمان ابلاغ دستگاه نظارت به مدت یازده ماه شمسی میباشد.که در صورت رضایت  کامل از بهره بردار و با تصویب کمیسیون عالی معاملات شهرداری برای مدت دوازده ماه قابل تمدید می باشد .

۳-  محل مورد اجاره :  فریدونشهر- محل سنگ شکن و تولید شن و ماسه شهرداری فریدونشهر

۴- مبلغ پایه مزایده :

مبلغ پایه مزایده ماهیانه ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای  یازده ماه مدت قرارداد ۳۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.

۵-مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۵% قیمت پایه به مبلغ ۱.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است .

۶- کارفرما و دستگاه مزایده گزار: شهرداری فریدونشهر

۷- دستگاه نظارت : واحد عمران شهرداری فریدونشهر دستگاه نظارت مجموعه می باشد.

۸- تاریخ و محل دریافت و ارائه اسناد :

اسناد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰  لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ در وقت اداری درمحل دبیر خانه  شهرداری فریدونشهر به نشانی  بلوار پاسداران ارائه می­گردد.

۹- تاریخ و محل ارائه اسناد و مدارک و قیمت پیشنهادی : تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مهلت نهایی تسلیم پیشنهادها میباشد. واجدین شرایط تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ با مراجعه به دبیرخانه شهرداری پس از واریز مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می توانند  فرم ها و مدارک مزایده را تحویل گرفته و تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ پیشنهاد ها و فرم های مربوطه را تحویل دبیرخانه شهرداری نموده یا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند . بدیهی است بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیچگونه پیشنهاد موردپذیرش واقع نخواهد شد .

۱۰- تاریخ بازگشایی پاکات :

زمان بازگشایی پاکات مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ خواهد بود.

۱۱- مدارک لازم برای حضور در ارزیابی کیفی : (حتماً به صورت تفکیک شده و به ترتیب مندرج در ذیل ارائه گردد)

۱-مدارک ثبتی (اساسنامه، آگهی تأسیس شرکت و آگهی آخرین تغییرات) فرم امضاء شده اعلام رویت معدن و تاسیسات سنگ کن و تائید وضع موجود برای اشخاص حقوقی .

۲-فرم خود اظهاری توان و ظرفیت کار و امضای مجاز متقاضی-فرم امضاء شده اعلام رویت معدن و تاسیسات سنگ کن و کارخانه آسفالت و تائید وضع موجود برای اشخاص حقیقی

۳-مدارک و مستنداتی که مبین هر یک از معیارهای تعیین شده برای ارزیابی کیفی باشد. مجموعه مدارک فوق در داخل‌ یک پاکت سربسته در مهلت و تاریخ تعیین شده به محل مشخص شده تسلیم و رسید دریافت‌ گردد.

۴-مدارک و مستنداتی که معرف توانایی متقاضی جهت اجاره تاسیسات مورد اجاره باشد.

توضیح: کمیسیون معاملات در قبول و یا رد هر کدام ازپیشنهاد ها در هر شرایط­ آزاد و مختار است. پیمانکار ملزم است کلیه اسناد را مهر و امضاء نماید. 

۱۲- نحوه تکمیل و تسلیم پاکات الف و ب :

داوطلب مشارکت در مزایده باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده که محتوی دو پاکت جداگانه «الف» و «ب» می باشد به ترتیب بند های ذیل تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مزایده گزار تسلیم نماید.

الف – در روی پاکت فوق الذکر باید موضوع مزایده ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر تسلیم گردد .

ب – اسناد و مدارکی که از طرف دستگاه مزایده گزار در اختیار داوطلبان مشارکت در مزایده قرار داده شده است باید طبق شرایط مزایده و آگهی آن و نیز دستورالعملها و مقررات ، تکمیل و تنظیم و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتهای «الف» و «ب» تسلیم گردد .

ج – مدارک و اسنادی که باید در پاکت «الف» قرار داده شود عبارتند از :

۱- تضمین شرکت در مزایده مطابق آگهی مزایده

۲- برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی . ( فرم پیوست )

۳- ارائه سوابق مرتبط کاری

۴- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی و لیکن در خصوص اشخاص حقیقی صرفاً امضاء همراه با فتوکپی کارت ملی فرد کفایت می نماید .

۵- فرم امضاء شده آگهی مزایده و شرایط عمومی مزایده و نمونه قرارداد

۶- فرم خود اظهاری توان و ظرفیت کار و امضای مجاز متقاضی-فرم امضاء شده اعلام رویت معدن و تاسیسات سنگ شکن و کارخانه آسفالت و تائید وضع موجود

د – مدارک و اسنادی که باید در پاکت «ب» قرار داده شود عبارتنداز:

فرم پیشنهاد قیمت (ب)

۱۳- سایر شرایط :

۱-پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مزایده را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به شهرداری تسلیم نماید .

۲-پیشنهاد ها باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مزایده یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و بر خلاف شرایط ، آن پیشنهاد مردود است.

۳-هر یک از پیشنهاد دهندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا سه روز پس از دریافت اسناد و مدارک مزایده مراتب را کتباً به شهرداری اطلاع داده و تقاضای توضیح نماید .

۴-در صورتی که برنده مزایده در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت او به نفع کارفرما ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود . تضمین شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .

۵-تعیین برنده نهایی و انعقاد قرارداد با هر یک از نفرات اول و دوم منوط به تائید کمیسیون معاملات و کارشناسان منتخب شهرداری  می باشد و شهرداری  در رد یا قبول پیشنهاد ها مختاراست .

۶-پیشنهاد دهندگان می بایست درزمان انعقاد قرارداد نسبت به تحویل ۱۲ فقره چک اجاره ماهیانه در وجه شهرداری فریدونشهر و مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (پانزده میلیاردریال) ضمانت نامه بانکی و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (ده میلیاردریال) سفته در قبال تحویل کارخانه به شهرداری تحویل نمایند .

۷-ایجاد یا اصلاح جاده دسترسی و سینه کار معدن سنگ لاشه موجود و تمامی اقدامات  مرتبط به تولید  شن و ماسه  که مورد  نیاز تولید نهایی  باشد در محل سنگ شکن، بر عهده برنده مزایده است .

۸-اعلام برنده مشروط به رعایت موارد زیر می باشد :

الف- برنده مزایده ممنوع المعامله نباشد . بدین منظور در فاصله زمانی برگزاری مزایده تا اعلام برنده از طریق دفاتر اسناد رسمی و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلامات صورت می پذیرد .

ب-عدم ایفای تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده در مزایده بابت معاملات قبلی با شهرداری به حدی نباشد که براساس قانون و آئین نامه مالی شهرداری و مصوبات جاری شورای اسلامی شهر یا کمیسیون عالی معاملات ، شهرداری از قرارداد جدید با آن شخص حقیقی یا حقوقی منع شده باشد یا پرونده قضایی بر علیه شهرداری در محاکم قضایی داشته باشد .

پیشنهاداتی که حاوی مدارک ذیل باشند در اولویت قرار خواهند گرفت.

الف) رضایت نامه ویاتشویق نامه ازکارفرمای قبلی در زمینه مدیریت و بهره برداری از تاسیسات سنگ شکن

ب ) امکانات و تجهیزات و ماشین آلات و ارائه اسناد مثبته

پ) واجد سرمایه ثبت شده کافی

ج) ارائه سایر مدارک و اطلاعات لازم که در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر خواهد بود

د) ارائه  یک نسخه خلاصه اظهار نامه مالیاتی

ح) پرینت گردش مالی سالیانه ازبانک عامل

ط ) تاییدیه ها و گواهی نامه  سیستم مدیریت کیفیت و موسسات بین المللی

ظ)دارای تأییدیه درخصوص اشتغال به حرفه مذکوراز سوی اداره کاروامور اجتماعی و یا سایر مراجع ذیصلاح

و) ارزیابی صلاحیت شرکت کنندگان  برای مدیریت و بهره برداری مطابق خدمات ، تجهیزات و توان مالی ، مدیریتی و تخصص شرکت کنندگان توسط شهرداری فریدونشهر انجام میشود . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست