آگهی مزایده(نوبت سوم)

(اجاره واحد تجاری شماره ۷)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۸۸۷۵

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۲۰۱/۶ مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک باب مغازه را از طریق مزایده و شرایط مطروحه به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.

محل و قیمت پایه اجاره

واحد تجاری  شماره ۷  واقع در فریدونشهر جنب تالار شهروند  به مساحت ۵۷ مترمربع با اجاره بهای پایه ماهیانه بر اساس  نظر کارشناس رسمی دادگستری ، هر ماه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرایط :

۱-کلیه هزینه های مربوط به محل اجاره اعم از : آب – برق  – گاز و غیره بر عهده اجاره گیرنده خواهد بود .

۲-متقاضیان باید مبلغ ۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال ( معادل ۵% قیمت پایه ) را بعنوان سپرده  به شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

تبصره : وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط ، در غیر اینصورت عودت خواهد شد .

۳-اجاره گیرنده در صورت واردآمدن هرگونه خسارتی باید از عهده خسارت برآید .

۴-اجاره گیرنده متعهد به رعایت کلیه قوانین و روابط موجر و مستاجر میباشد .

۵-اجاره گیرنده  باید در در پایان هر ماه مبلغ اجاره بهاء را  به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی واریز نماید .

۶-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند .

۷-متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در دو پاکت الف وب  بشرح ذیل  تا روز شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به دبیرخانه شهرداری فریدونشهر ارائه نمایند .

پاکت الف ) شامل فیش سپرده و آگهی مزایده امضاء شده     پاکت ب ) پیشنهاد قیمت

۸-پیشنهادات رسیده در روز یک شنبه مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ در جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

۹-به پیشنهادات مخدوش ، ناخوانا ، مبهم و تاریخ گذشته ترتیب اثری داده نمیشود.

۱۰-از اجاره گیرنده ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و دوازده فقره چک هنگام  عقد قرارداد برای اجاره واحد تجاری اخذ خواهد شد .

۱۱-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود .

                     روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست