شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۲/۶ شورای محترم اسلامی در نظر دارد جایگاه پمپ بنزین خود را از طریق مزایده و طبق شرایط فوق به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید …

فهرست