شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۰/۶ شورای اسلامی فریدو نشهر در نظر دارد یک دستگاه خودرو خود را به شرح فوق از طریق مزایده وشراط مطروحه به فروش برساند .

فهرست