شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۰/۶ شورای اسلامی فریدو نشهر در نظر دارد یک قطعه زمین خود را با کاربری مسکونی به شرح ذیل هز طریق مزایده وشراط مطروحه به فروش برساند .

فهرست