شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۲/۶ شورای اسلامی فریدو نشهر در نظر دارد جایگاه سوخت بنزین خود را از طریق مزایده و طبق شرایط مطروحه به مدت یک سال بصورت اجاره واگذار نماید .

فهرست