شهرداری فریدونشهر در نظردادر یه واحد تجاری را بر اساس مجوز شماره ۴۰/۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شورای اسلامی از طریق مزایده به مدت یک سال به صورت اجاره به شرایط فوق واگذار نماید ….

فهرست