شهرداری فریدونشهر در نظردادر یه واحد تجاری را بر اساس مجوز شماره ۱۰۰/۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ شورای اسلامی از طریق مزایده به مدت دو سال به صورت اجاره به شرایط فوق واگذار نماید ….

فهرست