شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۳۶۶مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک باب منزل مسکونی خود با کاربری مسکونی با شرایط فوق از طریق مزایده به فروش برساند .

فهرست