آگهی مزایده

(فروش  زمین)

شماره ثبت نامه: ۵۸۱

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۲۱/۶ مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک پلاک زمین خود باکاربری مسکونی به شرح ذیل رااز طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش

پلاک شماره ۲۵۴ واقع در فریدونشهر  – ضلع غربی تربیت بدنی  به مساحت ۲۹۵/۸ مترمربع  با کاربری مسکونی با قیمت پایه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری هر مترمربع ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و قیمت کلی زمین ۲۵.۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو میلیارد و پانصد و چهارده میلیون و سیصد هزار تومان

شرایط :

۱-متقاضیان باید مبلغ ۱.۲۵۷.۱۵۰.۰۰۰ ریال ( معادل ۵% قیمت پایه ) را بعنوان سپرده به شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

تبصره : وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط ، در غیر اینصورت عودت خواهد شد .

۲-دریافت سند مالکیت و امتیاز آب ، برق ، گاز و تلفن بر عهده خریدار خواهد بود.

۳-متقاضیان می بایست پیشنهاد خود را به صورت قیمت کلی زمین در سامانه ستاد اعلام نمایند .

۴-برنده مزایده باید قیمت کل پلاک را نقداً ظرف مدت ۷ روز به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد  بانک ملی واریز نماید. در غیر اینصورت پلاک مورد نظر به نفر بعدی واگذار خواهد شد .

۵-خریدار باید ظرف مدت یکسال نسبت به دیوارکشی و یا احداث ساختمان اقدام نماید .

۶-متقاضیان می بایست از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ تا تاریخ  ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir  مراجعه و نسبت به ثبت پیشنهادات خود اقدام نمایند

۷-مهلت دریافت اسناد در سامانه ستاد تا ساعت ۱۹ بعدازظهر مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ خواهد بود .

۸-پیشنهادات رسیده در روز مورخه ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد .

۹-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات اختیار کامل خواهد داشت.

۱۰-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم وپیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شوند ترتیب اثری داده نمی شود.

۱۱-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۲-کروکی و مساحت پلاک به شرح ذیل است.

          
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست