آگهی مزایده

(فروش زمین پلاک ۵۸ شرق شهرک امام)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۷۳۶۵

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۹/۶ مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک پلاک زمین خود باکاربری مسکونی به شرح ذیل را ازطریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند.

محل و قیمت پایه اجاره

پلاک شماره ۵۸  واقع در فریدونشهر   شرق  شهرک امام  به مساحت ۱۵۶/۶ مترمربع  با کاربری مسکونی با قیمت پایه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۶.۵۷۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال

شرایط :

۱-متقاضیان باید مبلغ ۳۲۸.۸۶۰.۰۰۰۰ ریال ( معادل ۵% قیمت پایه ) را بعنوان سپرده  به شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی وایرز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

تبصره : وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط ، در غیر اینصورت عودت خواهد شد .

۲-دریافت سند مالکیت و امتیاز آب ، برق ، گاز و تلفن بر عهده خریدار خواهد بود.

۳-متقاضیان می بایست  بهای کل زمین را در سامانه ستاد اعلام نمایند .

۴-برنده مزایده باید قیمت کل پلاک را نقداً ظرف مدت ۷ روز به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد  بانک ملی واریز نماید.  در غیر اینصورت پلاک مورد نظر به نفر بعدی واگذار خواهد شد .

۵-خریدار باید ظرف مدت یکسال نسبت به دیوارکشی و یا احداث ساختمان اقدام نماید .

۶-متقاضیان می بایست از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir  مراجعه و نسبت به ثبت پیشنهادات خود اقدام نمایند

۷-مهلت نهایی دریافت اسناد در سامانه ستاد تا ساعت ۱۹ بعدازظهر مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ خواهد بود . و بعد از آن امکان دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد مقدور نمی باشد .

۸-پیشنهادات رسیده در مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد .

۹-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات اختیار کامل خواهد داشت .

۱۰-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم وپیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شوند ترتیب اثری داده نمی شود.

۱۱-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۲-کروکی و مساحت پلاک به شرح ذیل است.                                                

                           روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست