آگهی مزایده

(فروش زمین پلاک ۲۰۹ ضلع غربی تربیت بدنی)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۲/۷۳۳۳

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۲۰۹/۶ مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک پلاک زمین خود باکاربری مسکونی به شرح ذیل را ازطریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند.

محل و قیمت پایه اجاره

پلاک شماره ۲۰۹  واقع در فریدونشهر   ضلع غربی تربیت بدنی  به مساحت ۲۲۰ مترمربع  با کاربری مسکونی با قیمت پایه بر اساس  نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۳.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

شرایط :

۱-متقاضیان باید مبلغ ۶۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( معادل ۵% قیمت پایه ) را بعنوان سپرده  به شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی وایرز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

تبصره : وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط ، در غیر اینصورت عودت خواهد شد .

۲-دریافت سند مالکیت و امتیاز آب ، برق ، گاز و تلفن بر عهده خریدار خواهد بود.

۳-متقاضیان می بایست  بهای کل زمین را در سامانه ستاد اعلام نمایند .

۴-برنده مزایده باید قیمت کل پلاک را نقداً ظرف مدت ۷ روز به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد  بانک ملی واریز نماید.  در غیر اینصورت پلاک مورد نظر به نفر بعدی واگذار خواهد شد .

۵-خریدار باید ظرف مدت یکسال نسبت به دیوارکشی و یا احداث ساختمان اقدام نماید .

۶-متقاضیان می بایست از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir  مراجعه و نسبت به ثبت پیشنهادات خود اقدام نمایند

۷-مهلت نهایی دریافت اسناد در سامانه ستاد تا ساعت ۱۹ بعدازظهر مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ خواهد بود . و بعد از آن امکان دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد مقدور نمی باشد .

۸-پیشنهادات رسیده در مورخه ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد .

۹-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات اختیار کامل خواهد داشت .

۱۰-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم وپیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شوند ترتیب اثری داده نمی شود.

۱۱-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۲-کروکی و مساحت پلاک به شرح ذیل است.                                                

                           روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست