آگهی مزایده

(فروش زمین پلاک شماره ۲۰۶ واقع در فریدونشهر)

شماره ثبت نامه: ۶۰۷۱

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۳۰/۶ مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی به شرح ذیل را از طریق مزایده و شرایط مطروحه به فروش برساند.

محل و قیمت پایه زمین

پلاک شماره ۲۰۶  واقع در فریدونشهر  – ضلع غربی تربیت بدنی  به مساحت ۱۴۴ مترمربع  با کاربری مسکونی با قیمت پایه بر اساس  نظر کارشناس رسمی دادگستری هر مترمربع ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

موضوع مناقصه :

فروش زمین پلاک شماره ۲۰۶ واقع در فریدونشهر

شرایط  مناقصه :

۱-متقاضیان باید مبلغ ۳۸۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال ( معادل ۵% قیمت پایه ) را بعنوان سپرده  به شماره حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی وایرز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

تبصره : وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط ، در غیر اینصورت عودت خواهد شد .

۲-دریافت سند مالکیت و امتیاز آب ، برق ، گاز و تلفن بر عهده خریدار خواهد بود.

۳-برنده مزایده باید قیمت کل پلاک را نقداً ظرف مدت ۷ روز به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد  بانک ملی واریز نماید.  در غیر اینصورت پلاک مورد نظر به نفر بعدی واگذار خواهد شد .

۴-خریدار باید ظرف مدت یکسال نسبت به دیوار کشی و یا احداث ساختمان اقدام نماید .

۵-متقاضیان می بایست از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تا تاریخ  ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی setadiran.ir  مراجعه و نسبت به ثبت پیشنهادات خود اقدام نمایند

۶-پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد .

۷-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات اختیار کامل خواهد داشت.

۸-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا ، مبهم و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شوند ترتیب اثری داده نمی شود.

۹-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۰-کروکی و مساحت پلاک به شرح ذیل است.                                                                                          

                                                  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست