آگهی 

(آگهی فراخوان عمومی طرح سرمایه گذاری توسعه و بهره برداری  تالار شهروند  فریدونشهر )

شماره ثبت نامه:

تاریخ ثبت: 

شهرداری فریدونشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۱۶/۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر فریدونشهر نسبت به برگزاری فراخوان عمومی طرح سرمایه گذاری توسعه و بهره برداری تالار شهروند از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

اطلاعات بیشتر

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری به نشانی https://fereidoonshahr.ir یا واحد سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری فریدونشهر مراجعه نمایند.

در صورت وجود هرگونه اشکال یا سوال با شماره ۰۹۱۳۳۲۷۶۰۰۵ تماس حاصل فرمایید

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ می باشد.

       ابراهیم باتوانی   

    شهردار فریدونشهر

موضوع :

آگهی فراخوان عمومی طرح سرمایه گذاری توسعه و بهره برداری تالار شهروند فریدونشهر

شهرداری فریدون شهر در نظر دارد به منظور افزایش مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد طرح های سرمایه گذاری مستند به مصوبه شماره ۶/۱۶ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر فریدونشهر و بر اساس مصوبه کمیته فنی و بازرگانی سرمایه گذاری شهرداری به شماره ……..مورخ ……نسبت به شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت طرح سرمایه گذاری توسعه و بهره برداری  تالار شهروند فریدونشهر واقع در فریدونشهر ۴۰۰ پلاک خیابان کاوه شرقی تالار شهروند اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه گذارانی که علاقمند میباشند. در این طرح سرمایه گذاری شرکت نموده و دارای توان مالی و مدیریتی انجام پروژه را دارند. جهت شرکت در فراخوان دعوت بعمل می آید.

عنوان رویکرد آدرس مساحت زمین برآورد اولیه مبلغ سرمایه گذاری (ریال) مبلغ ضمانت نامه (ریال)
توسعه و بهره برداری  تالار شهروند  فریدونشهر خدماتی فریدونشهر ۳۵۰۰ ۳۵ میلیارد ریال ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سایر شرایط:

۱- شرکت کنندگان در فراخوان باید قانون منع مداخله کارمندان دولت را در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ رعایت نمایند.

۲- لازم به ذکر است شرکت کنندگان در فراخوان باید مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت خرید اسناد فراخوان به حساب سپرده شماره ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی شعبه فریدون شهر واریز نمایند.

۳- شرکت کنندگان در فراخوان می بایست بر اساس ماده ۲۲ شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشور و آئین نامه تضامین معاملات دولتی ۲ درصد مبلغ برآورد اولیه سرمایه گذاری معادل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به عنوان سپرده شرکت در فراخوان به صورت ضمانت نامه بانکی ارائه و یا به حساب سپرده شماره ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه فریدونشهر واریز نمایند.

تذکر: مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فراخوان از تاریخ صدور نباید کمتر از سه ماه باشد.

۴- متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد فراخوان و اطلاعات اولیه طرح سرمایه گذاری (شرایط عمومی و فاکتور ماشین آلات و نقشه های جانمایی و با در دست داشتن فیش واریز مبلغ خرید اسناد فراخوان به حساب شهرداری فریدونشهر، مستندات مربوطه را از واحد سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری دریافت نمایند. شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر : ۰۹۱۳۳۲۷۶۰۰۵

۵- ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و بدیهی است پس از ارزیابی کیفی توان فنی و بررسی سوابق کاری متقاضیان از سرمایه گذاران ارزیابی شده ای که صلاحیت لازم  را کسب نمایند، جهت طی روند قانونی دعوت به عمل خواهد آمد. لازم به ذکر است ارسال مدارک و اعلام آمادگی سرمایه گذاران هیچگونه تعهدی برای شهرداری فریدونشهر ایجاد نمی نماید.

۶- سرمایه گذار مکلف است دستورالعمل های شهرداری و مقررات ذیربط را رعایت و در صورتی که به هر دلیلی یکی از وظایف محوله و شروط قرارداد توسط سرمایه گذار به طور صحیح و به موقع انجام نشود شهرداری برابر مفاد قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام خواهد نمود.

۷- متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  به ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ در سه پاکت لاک شده به شرح ذیل به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکت الف: محتوی فیش واریزی بابت خرید اسناد فراخوان و ضمانت نامه بانکی بابت سپرده شرکت در فراخوان پاکت

پاکت ب: اسناد و فرم های تکمیل شده مشخصات کامل هویتی و سوابق کاری و توانمندی های سرمایه گذار (حقوقی /حقیقی)

پاکت ج: محتوی فرم ج برگ پیشنهاد درصدهای سهم الشرکه طرف مشارکت و شهرداری مهر و امضا شده توسط سرمایه گذار (حقوقی/ حقیقی)

۸- کلیه کسوارت، هزینه های قانونی اعم از بیمه مالیات اخذ مجوزات و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.

۹- اخذ تضمین لازم ضمانت نامه بانکی معتبر طبق شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریهای کشور از سرمایه گذار در هنگام عقد قرارداد انجام خواهدشد

۱۰- کمسیون معاملات شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار و به پیشنهادات مشروط، مخدوش، فاقد ضمانت نامه و نیز پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۱- پیشنهادات رسیده در کمیته فنی و بازرگانی سرمایه گذاری شهرداری از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ظرف مدت ۲روز مورد ارزیابی کیفی فنی و اقتصادی بر اساس شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریهای کشور قرار گرفته و رای به برنده فراخوان اعلام خواهد شد.

۱۲- برندگان فراخوان (نفرات اول ، دوم و سوم)ا به ترتیب مکلف به انعقاد قرارداد با این شهرداری میباشند در غیر اینصورت مطابق بند ۳ ماده ۵ آئین نامه مالی شهرداری ها (ضبط سپرده شرکت در فراخوان و انعقاد قرارداد با نفر بعدی) اقدام خواهد شد

۱۳- برنده فراخوان اقرار به رعایت آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی نموده و در صورت احراز هرگونه تخلف از آن شهرداری مطابق بند ۵ ماده ۲ آیین نامه موصوف در پیشنهاد و در صورت انعقاد قرارداد نسبت به فسخ قرارداد و اخذ وجه پرداختی اقدام خواهد نمود و برنده فراخوان حق هیچگونه ادعا و یا اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت

۱۴- آخرین مهلت ارایه پیشنهادات پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ می باشد.

سرمایه گذاری امور  قراردادها املاک مالی اداری   شهرسازی     عمران معاون شهردار

 

ابراهیم باتوانی-شهردار فریدونشهرروابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست