آگهی مزایده

(نوبت اول_بهره برداری جایگاه cng)

شماره ثبت نامه: ۱۴۰۳/۲۰۹۴

تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شهرداری فریدونشهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۴۰/۶ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ شورای محترم اسلامی بهره برداری از جایگاه cng  خود را بر اساس شرایط ذیل به صورت مزایده به مدت یکسال به یکی از شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

۱-قیمت پایه اجاره شرکت در مزایده بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ماهیانه ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .

۲-متقاضیان باید دارای تائیدیه از مراجع ذیصلاح و صلاحیت فنی لازم به منظور اداره جایگاه باشند

۳-متقاضیان باید جهت شرکت در مزایده مبلغ ۳۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۵% قیمت پایه را بعنوان  سپرده شرکت در مزایده به حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی واریز نموده و فیش مربوطه را  ضمیمه پیشنهاد خود نماید ( وجه واریزی در صورت برنده نشدن عودت داده شده ولی در صورت برنده شدن و عدم عقد قرارداد به نفع شهرداری ضبط خواهد شد)

۴–متقاضیان باید منع رعایت مداخله کارمندان دولت را بنمایند .

۵–کلیه هزینه های مزایده از قبیل بیمه ، مالیات ،چاپ در روزنامه و غیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود

۶-اجاره گیرنده باید تعداد ۱۲ فقره چکی بانکی صیادی معادل اجاره بهای ماهیانه در وجه شهرداری صادر و پس از ثبت آن به واحد امور مالی تحویل نماید .

۷-متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در دو پاکت الف وب  بشرح ذیل تا روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ به دبیرخانه شهرداری فریدونشهر ارائه نمایند .

پاکت الف ) شامل فیش سپرده و آگهی مزایده امضاء شده و صلاحیت فنی  

پاکت ب ) پیشنهاد قیمت به صورت اجاره ماهیانه

۸-پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ در جلسه کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد .

۹-به پیشنهادات مخدوش ، ناخوانا ، مبهم و تاریخ گذشته ترتیب اثری داده نمیشود .

۱۰- در صورت انصراف نفر اول ، قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد

۱۱-کلیه هزینه های جایگاه  مانند آب  – برق – تلفن – گاز و غیره بر عهده  اجاره گیرنده خواهد بود

۱۲-برنده مزایده میابیست ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نیز سفته بانکی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  جهت عقد قرارداد به امورمالی  شهرداری تسلیم نماید

۱۳-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختارخواهد بود.

۱۴-شرکت کنندگان باید توانائی مالی و اجرایی جهت اجاره جایگاه را داشته باشند.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست