آگهی مزایده نوبت اول

شماره ثبت: ۱۱۷۸۰

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

شهرداری فریدونشهر به استناد مجوز شماره ۱۲۵۸ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ شورای محترم اسلامی در نظر دارد یک پلاک زمین خود با کاربری مسکونی به شرح ذیل را از طریق مزایده و شرایط مطروحه  به فروش برساند:

محل و قیمت پایه پلاک

۱_ پلاک شماره ۱-۶۴ واقع در فریدونشهر

شرق شهرک امام به مساحت ۱۳۲ متر مربع  با کاربری مسکونی 

با قیمت پایه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری

هر مترمربع ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شرایط:

۱-متقاضیان باید مبلغ ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۵%قیمت پایه) بعنوان سپرده به حساب ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند (وجه واریزی در صورت انصراف برنده مزایده به نفع شهرداری ضبط در غیر اینصورت عودت داده خواهد شد)

۲-دریافت سند مالکیت و امتیاز آب ،برق،گاز،تلفن بر عهده خریدار خواهد بود.

۳-برنده مزایده باید قیمت کل پلاک را نقدا ظرف مدت ۱۰ روز به حساب  ۳۱۰۰۰۰۱۹۷۸۰۰۴ شهرداری نزد بانک ملی واریز در غیر اینصورت پلاک مورد نظر به نفر بعدی واگذار خواهد شد.

۴-خریدار باید ظرف مدت یکسال نسبت به دیوارکشی و یا احداث ساختمان اقدام نماید.

۵-متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را با ذکر نام – نشانی و شماره تلفن دقیق خود تا تاریخ یکشنبه  مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ در دو پاکت بشرح ذیل به دبیرخانه محرمانه شهرداری ارائه نمایند. یا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ نسبت به دریافت اسناد مزایده و شرکت در آن اقدام نمایند

۶-پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

۷-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات اختیار کامل خواهد داشت.

۸-به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا، مبهم و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شوند ترتیب اثری داده نمی شود.

۹-هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده خواهد بود

۱۰-کروکی پلاک و مساحت آن بشرح ذیل است.روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی فریدونشهر

فهرست