آگهی استعلام بهاء

شماره ثبت نامه: ۲۰/۱۴۰۲

تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

شهرداری فریدونشهر در نظر دارد عملیات حفر چاله و کاشت نهال در پارکها ، بوستانها و فضای سبز  معابر شهری  را از طریق استعلام بهاء به بخش خصوصی و افراد واجد شرایط واگذار نماید .

لذا از کلیه پیمانکاران و افراد دارای صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی به مدت۱۰ روز کاری از طریق مراجع به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir جهت دریافت مدارک و شرکت در استعلام مراجعه نموده و با مد نظر قراردادن کلیه شرایط مندرج در استعلام نسبت به ارائه قیمت و شرکت در آن  اقدام نمایند.

ابراهیم باتوانی

شهردار فریدونشهر

فهرست