لیست مجوزات صادره شهرداری

۱) پروانه ساخت

۲) تمدید پروانه

۳) مجوز خاکبرداری و آوار برداری

۴) مجوز انجام تعمییرات

۵) کسب و پیشه

۶) مجوز تاکسی رانی

۷) گواهی فوت

۸) تبلیغات محیطی در سطح شهر

۹)

۱۰)