لیست عملکرد اجرای برنامه های توسعه، تکالیف قانونی و برنامه های راهبردی شهرداری ……

  1. ارائه بسته های سرمایه گذاری

۲)

۳)

۴)

۵)

۱)

۲)

۳)

۴)

۵)